دیتابیس قرآن کریم به صورت کامل

دیتابیس کامل قرآن

لیست سایت های که دیتابیس و فایل های قران کریم ارائه میدهند. سایت تنزیل http://tanzil.net/ سایت قرآن quran.com سایت دیتابیس قران http://www.qurandatabase.org everyayah.com http://www.everyayah.com/data/status.php