ختم قرآن گروهی

امکان ساخت بی نهایت ختم قرآن گروهی به صورت جزء و صفحه ای با امار دقیق از وضعیت ختم قرآن ها و شرکت کنندگان